Reguleringsbestemmelser

Det regulerte område er delt opp i byggeområder for

- Industri

 

Trafikkområder mer arealer for

- Veger

 

Andre bestemmelser/formål

- Fellesareal for adkomst

- Buffersone industri

 

 GENERELT

§ 1

Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

§2

Ved siden av disse reguleringsbestemmelser gjelder bestemmelsene i plan og bygningsloven samt bygningsvedtektene i Songdalen kommune.

§3

Det er ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse reguleringsbestemmelsene.

§4

Unntak fra disse reguleringsbestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av plan- og bygningsloven og bygningsvedtektene i Songdalen Kommune.

§5

Området mellom frisiktlinjer og vegkanter i vegkryss (sikttrekanter) skal ha fri sikt i en høyde av 0,5 m over de tilstøtende vegers plan.

 

BESTEMMELSER FOR INDUSTRI

§6

Innenfor industriområdet kan området deles opp etter de enkelte bedrifters behov. Før det utparselleres tomter må det utarbeides tomtedelingsplan som skal godkjennes i byrningsrådet. Tomtedelingsplanen skal omfatte hele delområdet som tomten inngår i.

§7

Ingen tomt kan bebygges før det foreligger situasjonsplan godkjent av bygningsrådet.

Situasjonsplanen skal vise:

Bygningenes plassering og utforming, etasjetall og høyde, parkeringsplasser og område for av- og pålessing.

Bedrifter som en kan vente vil medføre særlige ulemper kan henvises til spesielle området.

§8

Bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer, eller ha en høyde som overstiger 14 meter målt fra planert terreng, gjennomsnittsnivå rundt bygningen

§9

Utnyttelsesgraden kan for den enkelte tomt være inntil 0,5. Den ubebygde delen av tomta tillates ikke nyttet til lager uten spesiell godkjenning fra bygningsrådet.

§10

I industriområdet er det ikke tillatt å oppføre boligbygg.

§11

Inngjerding av tomtene må anmeldes til bygningsrådet som skal godkjenne gjerdenes plassering, høyde, konstruksjon og farge. Naturlig vegetasjon mot vegen kan bare inngjerdes med lavt parkgjerde.

§12

Hver bedrift skal på egen grunn ha tilstrekkelig, og minst 1 biloppstillingsplass for bil pr. 100 m2golvflate og pr. 200 m2 golvflate for lager.

 

BESTEMMELSER FOR TRAFIKKOMRÅDER

§13

Skjæringer og fyllinger for anlegg av veger tillates lagt i tilstøtende områder til vegen.

 

BESTEMMELSER FOR BUFFERSONE INDUSTRI

§14

Innenfor den viste buffersone for industri skal eksisterende vegetasjon bevares og skjøttes. Buffersonen tillattes ikke nyttet til lasting, lagring, oppstillingsplass for bil etc.

Buffersonen kan opparbeides parkmessig og det kan anlegges stier/veger for turgåing.

 

Vedtatt av Songdalen kommunestyre 26.11.1986