Vedtekter for Mjåvann Velforening

Vedtekter
for
Mjåvann Velforening.


§ 1
Mjåvann Velforening har til formål å ivareta felles interesser i Mjåvann Industriområde, for nåværende og fremtidige tomteeiere/leiere.

§2
Enhver eier av tomt (grunneier) i Mjåvann Industriområde er forpliktet til å delta i velforeningen, samt valgbar til styret.

§3
Dersom eiendommen leies ut til andre enn grunneier, kan grunneieren overføre rettighetene/forpliktelsene til leietaker. Dette må skriftlig meddeles styret. Det er likevel grunneier som har ansvar for økonomiske forpliktelser overfor velforeningen.

§4
Selskapets styre består av 5 styremedlemmer. En av representantene skal være fra kommunen. Styrerepresentantene velges for 2 år av gangen og på en slik måte at minst 2 styremedlemmer blir sittende til neste valg . Ved stemmelikhet har formannen dobbelstemme . Styremedlem er fritatt for gjenvalg etter 2 år i styret. Styret velger selv formann, kasserer og referent.

§5
Generalforsamlingen skal avholdes i løpet av mars/april. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut minst 14 dager før generalforsamling. Innkalling skal normalt skje via e.post.  Innkallingen skal legges inn på hjemmesiden. Innkallingen skal inneholde generalforsamlingens agenda, inkludert orientering om saker som styret ønsker å ta opp. Styret skal også fremlegge saker som enkeltmedlemmer ønsker å ta opp. Slike saker må skriftlig meddeles styret senest 1 uke før generalforsamling. Medlemmene kan bruke fullmakter.

§6
På generalforsamlingen skal følgende behandles;
  1. Valg av dirigent
  2. Valg av referent
  3. Valg av 2 til å undertegne protokollen
  4. Styrets beretning
  5. Reviderte regnskap
  6. Valg av styret.
  7. Fastsettelse av kontingent.
  8. Behandling av innkomne saker.  Dette gjelder saker som styret eller noen av interesseselskap medlemmer krever behandlet, inkludert klager.


§7
Det skal føres referat fra generalforsamlingen..  Referatet skal legges ut på hjemmesiden.

§8
Styret kan ikke påføre medlemmene økonomiske forpliktelser utover kontingenten, uten at dette er vedtatt på generalforsamlingen eller i ekstraordinær generalforsamling.
Det samme gjelder vedtektsforandringer.

§9
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med simpelt flertall. Dersom forslaget til vedtak medfører økonomiske forpliktelser, eller andre betydelige forpliktelser, utover kontingenten, må minst 50 % av medlemmene være til stede. Dersom så ikke er tilfelle kan styre innkalle til ekstraordinær generalforsamling med 14 dagers varsel. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal sendes pr brev. Generalforsamlingen er da beslutningsdyktig, med simpelt flertall, uansett antall fremmøtte medlemmer. En forutsetning er at det i innkallingen tydelig fremkommer hva som skal behandles og at en beslutning binder samtlige medlemmer. Beslutninger som fattes på generalforsamlingen eller ekstraordinær generalforsamling, er bindene for alle medlemmer i velforeningen. Styret kan også innkalle til ekstraordinær generalforsamling når de finner det nødvendig.

§10
Velforeningen skal aktiv arbeide for saker som har felles interesse i området. Styret skal ikke involvere seg i saker/tvister mellom grunneiere, mellom grunneiere og kommunen, eller andre saker som ikke har felles interesse.
Styret kan i det tilfelle styret finner det nødvendig, kreve rydding på tomter ved veien, dersom det virker skjemmende for området. Styret skal også se til at skjemmende utelagring ikke finner sted. Det er ikke anledning til å sette opp private skilt langs veien. Det vises for øvrig til utbyggingsavtalen med kommunen.

§11
Styret foreslår størrelsen på kontingenten overfor generalforsamlingen. Størrelse differensierer med størrelsen på tomten, over og under 5 mål.

§12
Skylding kontingent, som er vedtatt på generalforsamlingen, kan rettslig innkreves.

§ 13
Endring av disse vedtekter kan bare besluttes med 2/3 flertall bland de fremmøtte som minst representerer 50 % av medlemmene. Dersom det på generalforsamlingen ikke møter minst 50 % av medlemmene, følges § 9.


Dato;………………………………………

Mjåvann Velforening.