Årsberetning 2017

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017

Mjåvann velforening. 

 


Mjåvann velforening har til formål å ivareta felles interesser i Mjåvann Industriområde. Foreningen skal ivareta interessene til både grunneier og leietakere. Se for øvrig hjemmesiden.

Styret har bestått av;

  • Roy Gundersen – leder.
  • Finn Olav Ås.
  • Jan Tore Weire.
  • Kenneth Digervold.
  • Kjell Breistein, Kommunens representant.


Styret har hatt 3 styremøter og jevnlig kontakt pr. mail.

Styret oppfordrer grunneier og leietakere til å komme med innspill som det er ønskelig at styret jobber med;

Det er fortløpende saker å jobbe og styret vil kort nevne noe av det som har opptatt styret siden forrige årsmøte:

Økonomi
Velforeningen har en ordnet økonomi. For året 2017 har vi hatt et lite overskudd da vi ikke har hatt spesielle kostnader for 2017. Overskuddet ble kr 53.476,-. De samlede inntekter fra kontingenter var kr 98.094,-.

 

Gang og sykkelsti og vei
Denne saken har fremdeles opptatt styret, som av hensyn til sikkerhet har hatt ønske om å få ferdig dette arbeidet med gang og sykkelsti.
Det har vært noen møter og det ser ut at grunneier og utbygger er kommet til enighet slik at dette arbeidet kan forventes ferdigstilt ila 2018.

Det har også blitt reist noen spm vedr. bredde på veibane. Dette arbeidet pågår.


Kameraovervåking;

Området har kameraovervåkning som fungerer tilfredsstillende.


Rydding, opparbeidelse av eiendommene
Styret gjentar ønsker å løfte inntrykket om Mjåvann Industriområdet og grunneier oppfordres til å gjøre en innsats for at eiendommen skal fremstå som mer attraktive og ryddige.

 

Medlemsregisteret
Styret ønsker å ha et oppdatert register over alle grunneiere og leietakerer. Det oppfordres til å gå inn på hjemmesiden og se på om informasjon om din virksomhet finnes – og at informasjonen er korrekt.

 

Næringsforeningen - møte 5. september 2017
Ellers ønsker også styret å trekke frem Næringsforeningens innsats for å rette fokus på Mjåvann. Det ble avholdt et stort møte med ordførerne fra Kristiansand, Søgne og Songdalen. Møte var en stor suksess og det var ca 200 fremmøtte. Formål for møte var både fokus på Mjåvann som regionens industriområde, samt viktigheten av avkjørsel/adkomst fra ny E39.
Mjåvann Velforening er representert i Næringsforeningen gjennom Einar Kjetså.

 

Mjåvann Velforening,  25.05.2017.


               

Roy Gundersen                   Kenneth Digervold

Leder

 

Finn Olav Aas                      Jan-Tore Weire                       Kjetil Breistein