Infoskriv om ny vei og invitasjon til spleiselag

MJÅVANN NÆRINGSOMRÅDE

INFORMASJON OM NY VEI OG INVITASJON TIL SPLEISELAG

 

INFORMASJONSMØTE 1.NOV 2018, KL 1600.

Sted: Brandsdalgroup (netthandelen), Mjåvannsvegen 201, (ikke det gml Netthandelbygget)

 

Bakgrunn og litt historisk tilbakeblikk

Mjåvann Industriområde AS og Mjåvann Næringspark AS har arbeidet aktivt med regulering og utvikling av næringsområdet i mange år. De siste 12 årene har Andre Kjetså (AK) vært veldig sentral i dette arbeidet og i 2014 begynte han å se på muligheten for at området kunne få en ny avkjørsel fra E39 og dermed 2 adkomster til næringsområdet.

 

2014

Statens Veivesen jobber med mulige veilinjer for ny E39 fra Kristiansand – Stavanger, og det opprettes kontakt for å se på mulighetene for ny avkjøring til Mjåvann. Godt og konstruktivt samarbeid, men sannsynligheten for suksess ansees som liten.

 

2015

Statens Veivesen informerte om at de ikke lengre kunne bistå i den videre prosess med mindre det kom på plass en samfunnsøkonomisk analyse av en ny avkjørsel. Denne ble utarbeidet og viste at man kunne bygge vei for MNOK 260 før man nådde et nullpunkt i forhold til samfunnsnytte. Som en del av underlaget for denne analysen ble det foretatt diverse grunnundersøkelser og trafikktellinger. Nye veier AS blir stiftet dette året.

 

2016

Kjell Kristiansen (rådmann i Songdalen) involverer seg i prosessen, og man strukturerer arbeidet med å få til en mulig ny adkomst til Mjåvann. Næringslivsforeningen i Kristiansand engasjerer seg også sterkt. Betydelig med møter, sonderinger og forberedelser blir gjort for å se på muligheten for avkjørsel. Adkomst på «toppen» av Mjåvann er ikke mulig.

 

 2017

Reguleringsplan blir laget for ny avkjøring. Nye Veier inntar prosjektet som en opsjon i sitt anbud for ny E-39. Det er gjort to vesentlige grep for å minske kostnadene i prosjektet. Det ene er at veilinje inn til Mjåvann blir regulert som deponi for tunnelstein, og det andre er at bro på ca. 200m blir redusert til 120m. Begge disse tiltak vil være med på å redusere kostnader betydelig og muliggjøre en ny avkjørsel til området. Finansiering via bompenger blir vurdert, men funnet å være lovstridig.

 

 2018

AF vinner kontrakten om bygging av ny E39. Kjell Kristiansen med flere sentrale personer i Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune (VAF) gjør en betydelig jobb for å realisere ny adkomst. I slutten av september blir pris på ny adkomst kommunisert til enkelte personer som skriver under en taushetserklæring. 5. oktober signerer AF kontrakten med Nye Veier AS. Prisen kan pr. i dag ikke offentliggjøres. Det jobbes med å få på plass finansiering hvor følgende parter må dekke kostnaden til ny vei: Nye Kristiansand kommune, VAF og Næringslivet på Mjåvann. I dag er det grunn til å tro at ny adkomst kommer på plass, men det mangler både vedtak og endelig finansiering. Næringslivet på Mjåvann må bidra med MNOK 11,33 for å få dette på plass. Videre må det treffes politiske vedtak i både Nye Kristiansand og VAF for at man sikrer finansiering til gjennomføring og bygging av ny adkomst.

Siste frist for at nødvendige vedtak blir fattet og garantier stilt for den totale prosjektverdien er 15 desember 2018. I den grad nødvendig finansiering ikke er på plass innen nevnte frist blir det ingen avkjørsel til Mjåvann.

 

Hvorfor ett spleiselag med næringslivet?

Ny avkjørsel til Mjåvann er ikke et krav fra det offentlige, men en mulighet som initiativtakerne, eiendomsmeglere, mange leietakere og huseiere mener vil være en stor fordel for næringslivet, deres ansatte og miljøet. Veien er ikke ett rekkefølgekrav i forbindelse med noen reguleringsplan og det offentlige (Nye Kristiansand og VAF) har gjort det klart at veien ikke blir prioritert i kommunaleog fylkeskommunale budsjetter, med mindre næringslivet tar en god andel. Næringslivets andel er nå fastsatt til 11,33 mio i anleggsbidrag.

Samfunnsanalysen viste 260 mio som grenseverdi for hva veien maksimalt burde koste for at prosjektet var lønnsomt, men denne veien ble ikke, og vil ikke, bli en del av finansieringen til E39.

De ulike aktørene vil vektlegge ulike momenter, men en ny og bedre vei direkte inn mer sentralt i område, vil være positivt for opplevelsen av hele område. Ett viktig element er at mange får enklere adkomst, redusert reisetid/avstand, og dermed redusert driftsutgifter og tidsbruk. Trafikkflyten og sikkerheten blir bedre med 2 veier. Ny vei får også sykkelsti og det blir enklere å få til gode bussforbindelser.

 

Hvem skal bidra?

Næringslivet på Mjåvann er et bredt mangfold av store og små bedrifter. Noen eier eiendommene selv, mens andre sitter i husleieavtaler. I tillegg er det store tomteutviklere og noen mindre tomteeiere på ubebygde tomter. Forslaget som her presenteres og som er basert på mange innspill, og ikke en enkelt aktørs ønske, er at hele beløpet innbetales av huseierne, men at det også forventes at leietakerne bidrar med en andel pr år, så lenge de er leietakere.

 

Fordelingsnøkkel

På Mjåvann er det regulert drøyt 1.000.000 m2 tomteareal, hvorav 1/3 er usolgte tomter på toppen av reguleringsplanen for Mjåvann II og reg.plan Mjåvann III. Eierne/utviklerne av disse tomtene skal dekke 2/3 av regningen.

De ca 2/3 av Mjåvann som allerede er solgt/bebygd, blir bedt om å i sammen ta 1/3 av regningen, 3,77 mio.

I vurdering av fordelingsnøkkel for allerede solgte tomter (2/3 som skal dekke 1/3) har man i tillegg til tomtestørrelse også kikket på utnyttelsesgrad, beliggenhet, antall ansatte, omsetning, reguleringsformål, trafikkgenerering, miljøfordeler, synlighet osv.

Basert på en samlet vurdering er forslaget å fordele etter tomtestørrelse og beliggenhet. M2-prisen blir lik i hvert område, men varierer godt mellom noen områder.

De nærmest hovedveiene og de med de største fordelene, betaler mest. Det legges med andre ord, ikke opp til at alle skal betale like mye, men det er ønskelig at alle skal være med og være en del av ett felles løft for Mjåvann. En 110% rettferdig løsning som absolutt alle vil være enig i, er sannsynligvis ikke mulig, men basert på innledende drøftinger med mange aktører og eiendomseiere, regner man med at foreslåtte modell er gjennomførbar.

 

Frivillighet eller tvang

Finansiering av ny avkjørsel foreslås basert på et frivillig spleiselag. De fleste vil se at både eiendomsselskap og driftsselskap blir tilført verdier som langt overstiger det bidrag som hver enkelt aktør oppfordres til å være med på.

 

Hvor mye skal den enkelte dekke?

I modelleringen er det tatt utgangspunkt i en tomtepris på 10 kr/m2 for de som har vekting = 1,0. Områder med faktor 0,5, vil da kun betale 5 kr/m2 tomt, mens de med faktor 1,25 må betale 12,5 kr/m2 tomt.

I denne beregningen ligger det da inne en liten sikkerhetsmargin, men ikke stor nok til at 20% skulle velge å ikke bli med. Det er veldig fint om noen i de lavere «faktor-områdene» er villig til å bidra med større beløp. Den enkelte bes vurdere sin egen fordel, og eventuelt gi beskjed om de kan bidra med mer.

En eiendom på 4.000 m2 og faktor 0,75, skal altså betale 30.000 kr i ett engangsbeløp. Dersom huseier får leietaker med på å fordele dette over 10 år, vil en leietaker eksempelvis betale 3.000 kr/år.

Endelig m2 pris blir ikke kjent før man ser at tilstrekkelig mange er med og hvilken faktor den enkelte godkjenner. Kort tid etter informasjonsmøte foreslås det å sende ut ett «bestillingsskjema». Her fremkommer det hvilke eiendommer man eier og hvilken faktor som er foreslått på eiendommen. Ved å signere, eventuelt justere og så returnere skjemaet til Velforeningen, forplikter man seg til å dekke sin forholdsmessige andel pr m2, oppad begrenset til 10 kr/m2 på faktor 1.

 

Når må man gi beskjed?

Svarfristen på «bestillingsskjemaet» er satt til 14.dager, senest 25. november.

 

Når er innbetaling?

Pt vet vi ikke annet enn at det snarlig må stilles en garanti for de 11,33 mio i bidrag fra Mjåvann, og det forventes derfor at innbetalingen må skje i løpet av få måneder.

 

Eier av eiendommen vs leietakere

I de tilfeller leietaker ikke er huseier, oppfordres leietakere til å inngå avtale med huseier om at de er villig til å betale en andel av beløpet over husleien.

 

Ett par ord om prosessen

Velforeningen har ikke hatt kapasitet til å drive denne prosessen eller sitte i førersete på den. Det har Andre Kjetså og eiendomsutviklerselskapet heldigvis gjort, og vi kan ikke annet enn å være takknemlig for den innsatsen som er blitt lagt ned de senere årene.

Nå på oppløpet ønsker vi imidlertid å bidra med så mye fakta og informasjon som mulig, selv om det fortsatt er slik at vi ikke kjenner alle detaljer i prosjektet. Næringslivet på Mjåvann er kjent for å være løsningsorientert og raske «på labben», så selv om vi har dårlig tid forventer vi at alle heier og bidrar til at vi i fellesskap drar dette i land.

Det er svært krevende å bygge veien i etterkant, så det er nå eller aldri for denne nye veien.

Vel møtt til informasjonsmøte, 1.november kl 1600 hos Brandsdalgroup (Netthandelen), Mjåvannsvegen 201.

 

Styret i Mjåvann Velforening