Erklæring om tilskudd til ny adkomst

ERKLÆRING OM TILSKUDD

Mjåvann velforening, org.nr. 914 007 801, har sammen med ulike aktører på Mjåvann Industriområde, over tid arbeidet for at det etableres en offentlig vei fra ny E39, inn til Mjåvann Industriområde.

Det er nærmere redegjort for planene i informasjonsskriv fra Mjåvann Velforening datert 1. november 2018, og i eget informasjonsmøte den 1. november 2018.

For å realisere planene er det nødvendig at næringslivet og øvrige aktørene på Mjåvann Industriområde bidrar med et økonomisk tilskudd.

På denne bakgrunn erklærer undertegnede på vegne av:

_____________________________________ AS,

som er eier av eiendommen gnr. ___, bnr. ____, i Songdalen kommune, å være forpliktet til å yte et økonomisk engangstilskudd (anleggsbidrag) på

NOK _________________________ (heretter benevnt «Tilskuddet»)

Tilskuddet har sitt grunnlag i en tomtestørrelse på _______ m2, ett bidrag på 10 kr/m2 tomt.

Vi har lest gjennom informasjonsskrivet, er innforstått med de aktuelle planene, herunder nødvendigheten av Tilskuddet, og hvordan dette skal benyttes. Vi er kjent med at forpliktelsen til å yte Tilskuddet ikke er betinget av at samtlige aktører/eiendomsbesitter på Mjåvann yter Tilskudd.

Vi forplikter oss til å innbetale Tilskuddet i sin helhet senest innen 30 dager etter skriftlig påkrav fra Mjåvann Velforening, eller det selskap eller den person Mjåvann Velforening skriftlig har utpekt. Tilskuddet innbetales sannsynligvis i Q1 2019.

Denne erklæring er en ugjenkallelig og ensidig erklæring om at vi forplikter oss til å overføre Tilskuddet. Tilskuddet kan ikke kreves tilbakebetalt og/eller renteberegnes.

For det tilfelle at planene om tilskudd fra næringslivet eller planene om offentlig vei inn til Mjåvann Industriområde ikke realiseres innen utgangen av 2023, skal Tilskuddet tilbakebetales. Det beregnes ikke rente ved slik tilbakebetaling.

Denne erklæring er utstedt i ett originalt eksemplar som overleveres Mjåvann Velforening v/ styrets leder.

_____________________________(sted), den _______________________ 2018 (dato)

På vegne av _____________________________AS ______________________________ (signatur)

[Blokkbokstaver]

Signaturberettiget iht gjeldende signaturbestemmelse.