Innkalling til årsmøte 2018

Mjåvann Velforening 

Innkalling til årsmøtet tirsdag 29. mai 2018, Kl 16.00.
Sted: Mjåvannsveien 118, lokalene til NEG

                                                                                                        

Saksliste;

1. Godkjenning av innkalling

 

2. Valg av møteleder

 

3. Valg av referent

 

4. Valg av 2 til å underskrive protokollen

 

5. Godkjenning av styrets beretning

 

6. Revidert regnskap.

    Regnskap er lagt ut på hjemmesiden

 

7. Fastsettelse av kontingen

 

8. Valg av styre

Styret pr i dag har sittet lenge og det er ønskelig med breder deltakelse. Derfor også forslag til vedtektsendring. 

Det er mottatt forslag til nye/nytt styremedlem - ytterligere info på årsmøte.

Styret stiller til gjenvalg, men fra neste år vil styret legge opp til litt rotering på hvem som er styremedlem. 

 

9. Vedlagt ligger SAK OM VEDTEKTSENDRING fremmet av styret.

Dagens ordlyd er:

§4
Selskapets styre består av 5 styremedlemmer. En av representantene skal være fra kommunen. Styrerepresentantene velges for 2 år av gangen og på en slik måte at minst 2 styremedlemmer blir sittende til neste valg. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Styremedlem er fritatt for gjenvalg etter 2 år i styret. Styret velger selv formann, kasserer og referent.

Ny ønsket §4

Selskapets styre skal bestå av 5 til 7 styremedlemmer.  Grunneiere, eller en grunneiers representant skal utgjøre flertallet i styret. En av representantene bør fortrinnsvis være fra kommunen. Styrerepresentantene velges for 2 år av gangen og på en slik måte at minst 2 styremedlemmer blir sittende til neste valg. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Styremedlem er fritatt for gjenvalg etter 2 år i styret. Styret velger selv formann, kasserer og referent.

 

Endring av §9. 4.de setning

Dagens ordlyd :
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal sendes pr brev.

Ønsket endret til :
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal sendes pr brev eller pr mail.

 

Kristiansand 27.05.18


Styrets leder

Roy Gundersen